El Baix Empordà acull una unitat de detecció precoç del transtorn de l'espectre autista

El trastorn de l’espectre autista (TEA) es caracteritza per un desenvolupament marcadament anormal o deficient de la interacció i de la comunicació social, així com per la presència d’un repertori extremament restringit d’activitats i interessos. Aquestes manifestacions poden variar molt en funció del grau de desenvolupament i de l’edat de la criatura, però sempre estan presents en el diagnòstic d’autisme.

La detecció precoç permet fer la valoració de l’infant amb un alt risc de patir TEA i iniciar les intervencions més adequades per al tractament de les seves dificultats. És important que aquesta detecció es faci tan aviat com sigui possible. Amb l’objectiu de detectar quan abans millor els casos de TEA i davant la necessitat que hi hagués un consens entre professionals dels diferents serveis (sanitaris, socials i educatius), al gener de 2013 es va posar en marxa la Unitat Funcional de TEA al Gironès.

Aquesta unitat va néixer en el marc del Pla d’atenció integral de les persones amb trastorn de l’espectre autista, impulsat per la Generalitat de Catalunya l’any 2013, que preveia crear unitats funcionals arreu del territori a mode de prova pilot, una de les quals va ser la del Gironès. En aquestes unitats funcionals hi participen conjuntament professionals del Departament de Salut, d’Ensenyament i d’Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu de coordinar esforços per facilitar la cohesió i complementarietat entre els diversos serveis de què disposa la Generalitat per donar resposta a les necessitats educatives, terapèutiques i socials d’aquesta població.  

Des que es va posar en marxa la Unitat Funcional del Gironès s’han valorat 83 casos nous d’autisme, la majoria d’entre 2 i 7 anys. La prova pilot a nivell de Catalunya va permetre que el 57% dels casos valorats obtinguessin el primer diagnòstic de certesa en menys de 60 dies de la primera visita.  

Normalment la primera sospita arriba de l’entorn escolar i/o familiar, dels professionals del centre d’atenció primària o dels serveis socials. A partir d’aquesta primera alarma, des dels Centres de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) i dels Centres de Salut Mental Infantil I Juvenil (CSMIJ) es fa el diagnòstic amb el suport del neuropediatre i de l’equip assistencial psicopedagògic. En cas que es confirmi la sospita de TEA, intervé la Unitat Funcional que coordina una avaluació de les necessitats de l’infant d’una manera integral i elabora un Pla d’Atenció Integral que inclou les actuacions en l’àmbit sanitari, educatiu, social, laboral i residencial.  

Des dels CDIAP i els CSMIJ es fa l’atenció terapèutica i psicoeducativa als pacients i a les seves famílies, mentre que des de l’escola s’ofereix una atenció educativa tenint en compte les necessitats específiques de cada alumne. També es dóna suport als mestres en l’aplicació d’estratègies per afavorir l’aprenentatge i l’adaptació de l’infant al medi escolar.  

Des de la xarxa educativa participen a la Unitat Funcional un professional de la Inspecció, dels Serveis Educatius Generals EAP (equips d’assessorament psicopedagògic) i Serveis Educatius Específics CRETDIC (centre de recursos per l’alumnat amb Trastorns del desenvolupament i conducta), amb la col·laboració puntual de mestres i professors de secundària quan es requereix. El progressiu augment del número de nens diagnosticats amb TEA ha propiciat també un increment d’alumnat amb aquest diagnòstic a totes les escoles.  

El Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista
El Pla d’atenció integral a les persones amb TEA, del Pla director de salut mental i addiccions, vol establir un circuit eficaç de detecció, valoració, derivació i intervenció amb els recursos comunitaris existents. És a dir, crear un marc comú d’actuació que faciliti la cohesió entre els diversos departaments i el desenvolupament d’estratègies comunes basades en la formació integrada i la transmissió de coneixement entre els diversos dispositius i professionals que interactuen en l’atenció a les persones amb TEA i les seves famílies.  

El trastorn de l’espectre autista (TEA)
El TEA inclou l’autisme, el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, l’autisme atípic, el trastorn desintegratiu infantil o síndrome de Heller, la síndrome d’Asperger i la síndrome de Rett. Actualment, les xifres internacionals de persones que podrien estar afectades per un d’aquests trastorns oscil·len entre 60 i més de 100 per 10.000 habitants en el TEA i entre 20 i 40 per 10.000 habitants en l’autisme.  

El TEA pot estar associat a qualsevol nivell de capacitat intel·lectual i d’aprenentatge. Oscil·la entre problemes molt subtils de comprensió o de limitació de la funció social i discapacitats molt greus. En alguns dels casos es fa un diagnòstic associat de discapacitat intel·lectual, que pot ser des de moderada fins a profunda. A vegades les persones afectades poden tenir habilitats especials. També poden mostrar alteracions del comportament, alteracions emocionals, irregularitats de la ingesta alimentària, alteracions del son i conductes autolesives.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *